Bokslut & Deklaration

  • Del- och helårsbokslut

  • Årsbokslut

  • Skatteberäkningar

  • Skattedeklarationer

  • Momsdeklarationer

  • Deklarationer

Bokslut

  • Vi upprättar bokslut med alla nödvändiga bilagor.

Årsredovisning

  • Alla aktiebolag och vissa handelsbolag, föreningar och stiftelser måste ha en årsredovisning. Den skall innehålla balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningen skall senast sju månader efter bokslutsdatum vara insänd till Bolagsverket med fastställelseintyg, revisionsberättelse och i vissa fall protokollet från bolagsstämman.
  • Vi gör årsredovisningen och överlämnar sedan årsredovisningshandlingarna till din utsedda revisor för granskning samt sköter därefter kontakten med revisorn.

Bolagsdeklaration

  • När bokslutet och årsredovisningen är klara upprättar vi bolagets inkomstdeklaration och lämnar den till Skatteverket.